Privacy beleid Trimsalon À la Lon

Privacy beleid  (01-01-2023) Trimsalon À la Lon, hierna te noemen de ondernemer, ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 88760464.

Hoe en waarom verzamelt de de ondernemer persoonsgegevens?

De ondernemer verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden als kattentrimmer. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die zij opvraagt bij de betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt. Denk daarbij aan een eerste telefoongesprek tussen de ondernemer en een (potentiële) klant of aan de situatie dat een (potentiële) klant een mailtje stuurt aan de ondernemer. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat de ondernemer zo zorgvuldig mogelijk te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. De ondernemer vindt het belangrijk dat u inzicht heeft in de manier waarop zij persoonsgegevens gebruikt en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom heeft zij dit statement opgesteld. Als u na het lezen van dit statement nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Trimsalon À la Lon. Dat geldt natuurlijk ook als u één van de hieronder beschreven rechten zou willen uitoefenen of als u een klacht heeft. Het volledige adres en de naam van de contactpersoon vindt u onderaan dit statement.

Wie is de ondernemer precies?

Trimsalon À la Lon geldt als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Het betreft een éénmanszaak waarvan Madelon Brouwer de eigenaar is. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88760464 gevestigd aan de van Lombardstraat 29 te Dordrecht, bereikbaar per mail madelon@trimsalon-alalon.nl

Heeft de ondernemer een Functionaris Gegevensbescherming?

De ondernemer heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Madelon Brouwer is het eerste aanspreekpunt waar het gaat om privacy en persoonsgegevens. Voor vragen of klachten kunt u mailen naar madelon@trimsalon-alalon.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt de ondernemer en waarom?

De ondernemer verwerkt persoonsgegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats en telefoonnummer. Indien een eerste afspraak via een mail link op de website www.trimsalon-alalon.nl verloopt wordt ook uw mailadres verwerkt. Het eerste hoofddoel van deze verwerking is om een overeenkomst/ mondelinge afspraak met de klant tot stand te kunnen brengen. Daarvoor moeten de ondernemer en de klant immers met elkaar kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan het inventariseren van de wensen van de klant en het maken van een trimafspraak. Vanwege de geleverde service om aan huis te komen om diens kat te trimmen is het noodzakelijk dat het adres en telefoonnummer als persoonsgegeven bekend is bij de ondernemer. Adres en woonplaats zijn nodig om aan huis te komen, postcode is nodig om de gereden kilometervergoeding te bepalen, en telefoonnummer is nodig om eventuele problemen direct te kunnen voorleggen. Als het contact via de maillink op de website verloopt dan is het behouden van uw mailadres in de administratie vanzelfsprekend nodig om antwoord te kunnen geven.

Mag de ondernemer die gegevens verwerken?

De ondernemer verwerkt persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een prijsopgave gevraagd wordt of als de ondernemer zelf een bestelling plaatst. Verder verwerkt de ondernemer persoonsgegevens als haar eigen belangen dat rechtvaardigen. Dat zal het geval zijn als het voor de ondernemer redelijkerwijze onmogelijk is om haar werkzaamheden uit te voeren zonder die gegevens te verwerken. Ten slotte vraagt de ondernemer in sommige gevallen (ook nog) toestemming om de gegevens te mogen gebruiken.

De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus;

i. dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

ii. Dat verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de ondernemer (of een derde)

iii. Dat betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking

Ten aanzien van categorie (ii) geldt dat het in alle gevallen gaat het om verwerkingen die voor de ondernemer noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te kunnen realiseren. Zij kan simpelweg haar werkzaamheden niet doen, zij kan niet communiceren zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens van de klant. Daarom heeft zij een gerechtvaardigd belang bij die verwerkingen. De ondernemer meent dat dit belang, wanneer het wordt afgewogen tegen het belang van de betrokkene, voorrang moet krijgen. Redengevend daarbij zijn twee overwegingen.

Ten eerste het feit dat de ondernemer uit ervaring weet dat dergelijke verwerkingen in de regel niet op bezwaren stuiten. De ondernemer neemt dat daarom tot uitgangspunt.

Ten tweede het feit dat de ondernemer de gegevens niet langer dan nodig bewaart. Om niettemin de rechten van de betrokkene zoveel als mogelijk te respecteren, maakt de ondernemer alleen gebruik van de gegevens die noodzakelijk zijn om het doel te verwezenlijken.

Ten aanzien van categorie (iii) geldt dat gegeven toestemming te allen tijden weer ingetrokken kan worden, zonder opgaaf van reden.

Komen die persoonsgegevens ook bij anderen terecht?

De ondernemer zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen waar zij mee samenwerkt. Dat zijn zogenaamde ’verwerkers’. Met die verwerkers heeft de ondernemer overeenkomsten gesloten. Die dienen om te waarborgen dat die verwerkers zorgvuldig met die gegevens omgaan. Zo is die verwerker op grond van die overeenkomst bijvoorbeeld verplicht om te zorgen voor deugdelijke beveiliging, om vertrouwelijk met die gegevens om te gaan en om de gegevens te vernietigen. De ondernemer beoogt niet om persoonsgegevens te delen met andere partijen dan verwerkers.

Blijven de persoonsgegevens in Europa?

In dit kader wordt gesproken van de Europese Economische Ruimte (EER). Die bestaat uit de landen van de EU, aangevuld met Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Alle landen die daarbuiten vallen, gelden als een ‘derde land’. De ondernemer geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen. De persoonsgegevens blijven in beginsel dus in Europe. Als er in een uitzonderlijk geval toch sprake is van doorgifte aan een ‘derde land’ dan zal dat alleen gebeuren naar een land waarvan op Europees niveau uitdrukkelijk is vastgesteld dat daar een passend niveau van persoonsgegevens gewaarborgd is.

Hoe lang blijven de gegevens bewaard?

De ondernemer bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. De precieze termijnen zijn opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten dat de ondernemer heeft opgesteld. Bij de vaststelling van de toepasselijke termijnen is de ondernemer allereerst uitgegaan van wettelijke (minimum) termijnen. Denk daarbij aan de wettelijke plicht om boekhoudkundige informatie te bewaren. Voorts heeft de ondernemer waar mogelijk aansluiting gezocht bij de bewaartermijnen die zijn opgenomen in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Zo geldt ten aanzien van de contactgegevens van de klant een bewaartermijn die loopt tot maximaal één jaar na beëindiging van de relatie tussen partijen. Ten slotte heeft de ondernemer zich bij de vaststelling van de bewaartermijnen laten leiden door haar belangen en die van haar klanten. Zo kan het bijvoorbeeld voor beide partijen belangrijk zijn dat stukken waarin (nadere) afspraken zijn vastgelegd langer dan twee jaar bewaard blijven. Als dergelijke stukken (denk bijvoorbeeld aan mailcorrespondentie) persoonsgegevens bevatten, blijven die dan dus ook bewaard. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookiebeleid

Welke rechten heb ik?

Volgens de wet bent u een ‘betrokkene’ en betrokkenen hebben een aantal concreet omschreven wettelijke rechten. U kunt bij de ondernemer een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als de ondernemer uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken.

Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met: Trimsalon À la Lon, Madelon Brouwer, madelon@trimsalon-alalon.nl

De ondernemer zal binnen drie weken reageren op uw bericht.

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Er vindt bij Trimsalon À la Lon geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Wat moet ik nog meer weten?

Om een deugdelijk privacybeleid te kunnen voeren, heeft Trimsalon À la Lon een register opgesteld van alle manieren waarop zij persoonsgegevens verwerkt. Per verwerking zijn o.a. het doel, de grondslag en de bewaartermijn opgenomen. Wanneer u meent dat u met deze Privacy Statement onvoldoende bent voorgelicht, kunt u verzoeken om inzage in dat register.

i. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Trimsalon À la Lon passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Een omschrijving daarvan is ook opgenomen in het verwerkingsregister. Trimsalon À la Lon beoordeelt periodiek of deze maatregelen nog afdoende zijn.

ii. Het privacybeleid van Trimsalon À la Lon ziet ook toe op zaken die los staan van haar relaties met haar klanten. Zo geldt er bijvoorbeeld ook een bewaartermijn voor gegevens.

iii. Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit statement te wijzigen. Trimsalon À la Lon heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Register verwerkingsactiviteiten
 • Naam klant (evt. bedrijfsnaam) / Facturering / Belasting plichtig 7 jaar
 • Adres en woonplaats / Service aan huis / 1 jaar na opzegging
 • Postcode / Vaststellen van kilometervergoeding / 1 jaar na opzegging
 • Telefoonnummer / Voor het maken van afspraak/communicatie / 1 jaar na opzegging
 • E-mailadres / Voor beantwoorden van vragen en maken afspraak / 1 jaar na opzegging:
 • Bankrekening nummer / obv digitale betaling / Belasting plichtig 7 jaar
 • IP-Adres: zie Google analytics
 • Locatie gegevens
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Hosting gegevens: webhosting- en e-maildiensten via Vimexx.nl. Dat betekent dat er gegevens op servers kunnen staan die in beheer zijn van Vimexx. Zij gebruiken deze gegevens echter niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen.
 • Emailgegevens: zakelijke e-mailverkeer via Vimexx en Gmail.com. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx en Gmail.com hebben geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al mijn e-mailverkeer vertrouwelijk.
 • FTP gegevens
 • Website gegevens
 • Intakeformulier: ik maak gebruik van de plugin xxx voor een intake. Wanneer je dit formulier invult zullen wij verschillende gegevens van je ontvangen zoals je naam, telefoonnummer, je voorkeuren voor bijvoorbeeld de offerte en uiteraard ook je bericht. Deze gegevens gebruiken ik alleen om weer contact met je op te nemen om je vraag of opmerking te beantwoorden. Deze gegevens zal ik niet langer bewaren dan noodzakelijk en daarnaast zal ik deze gegevens ook niet gebruiken voor marketingdoeleinden.
 • Overige persoonsgegevens

Naast de bovenstaande persoonsgegevens is het ook mogelijk dat je telefonisch of via de e-mail andere persoonsgegevens aan mij verstrekt. Dit zijn de overige persoonsgegevens die onderaan bovenstaande lijst staan.

Bewaartermijnen

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan dat ik denk dat nodig is. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met je persoonsgegevens te bewaren, deze gegevens zal ik zo lang als mijn bedrijf loopt bewaren.

Google Analytics

Op deze website maak ik gebruik van Google Analytics. Met Analytics verzamel ik verschillende gegevens. Zo kan ik zien hoeveel mensen er op deze website zijn geweest, hoe lang en op welke pagina’s. Daarnaast kan ik ook zien vanaf welke locatie en met wat voor apparaat de website bekeken word. Deze gegevens gebruiken ik om de website te verbeteren.

Bij het gebruik van Analytics zijn de IP adressen geanonimiseerd met een javascript code en daarnaast deel ik geen gegevens met Google die ze kunnen gebruiken om producten en services te verbeteren, benchmarking, technische ondersteuning en de accountspecialisten mee te laten kijken..

Om dit te kunnen doen maak ik gebruik van cookies. Wil je hier meer over weten? Lees dan de verklaring over de cookies eens door.

Er zijn verschillende mogelijkheden bij Google Analytics voor het bewaren van deze gegevens. Er kan gekozen worden voor het automatisch verwijderen na 14, 26, 38 en 50 maanden en er kan gekozen worden voor niet automatisch verwijderen. Omdat ik graag de ontwikkelingen van de website goed in de gaten wil houden heb ik gekozen voor het niet automatisch verwijderen van deze gegevens. Het is wel mogelijk om de gegevens op aanvraag te verwijderen. Wil je dit? Neem dan even contact met me op en dan ga ik het voor je regelen.

Doel van de gegevensverwerking

Ik gebruik je gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt zoals het opnemen van contact, het maken van een website of het wijzigen van een website.

Trimsalon A la Lon neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ik) tussen zit.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan ik op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In dat dergelijk geval zal ik gedwongen uw gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Datalek procedures

Indien ik een datalek zou hebben, denk aan bijvoorbeeld een gehackte site dan zal ik hier zo snel mogelijk mee aan de slag gaan. Ik zal meteen gaan kijken waar het datalek vandaan komt en de boel op slot gooien.

Gaat het hier om persoonsgegevens waarbij er kans is op ernstige nadelige gevolgen dan zal het lek gemeld worden aan de autoriteit persoonsgegevens. Uiteraard word het lek ook gemeld aan de betrokkenen.

Wanneer er sprake is van een datalek zal ik al het bewijs hiervan bewaren. Denk hierbij aan de oorzaak van het lek maar ook de oplossing om het lek weer te dichten. Deze gegevens bewaar ik minimaal 1 jaar.

Uiteraard heb ik verschillende maatregelen getroffen om dit soort datalekken tegen te gaan zoals beveiligingsplugins, ssl verbinding en antivirus en de mogelijkheid om 24 uur per dag de website beheerder te bereiken.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door mij of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je jezelf op deze rechten kunt beroepen.

Ik hou een administratie bij van afgehandelde verzoeken. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzage en correctie

Je hebt natuurlijk altijd inzage in je persoonlijke gegevens en niet alleen inzage, je mag het natuurlijk ook laten corrigeren of verwijderen. Wil je dat ik iets met je persoonsgegevens doe? Neem dan even contact met me op en ik help je zo snel mogelijk verder.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht om het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen ik je daarvan per e-mail op de hoogte.

Klachten

Ik wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

En bij vragen gelieve persoonlijk contact op te nemen.