Algemene voorwaarden Trimsalon à la Lon

Algemene voorwaarden per 1 jan. 2023

Trimsalon À la Lon, hierna te noemen ‘de ondernemer’, ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 88760464.

Kantoor gevestigd: Lombardstraat 29, 3311VL Dordrecht.

Bezoekadres: Weeskinderendijk 85B, 3314 CM Dordrecht

Trimsalon À la Lon is werkzaam in Dordrecht, en op verzoek ambulant in de Drechtsteden en omstreken.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

Trimsalon/ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers, hierna te noemen, de ondernemer, die zijn bedrijf maakt van het de uitoefening van een ambachtelijk bedrijf op het gebied van de verzorging en/of verfraaiing van dieren op waarbij deze activiteit de aantoonbare bron van inkomsten vormt voor de ondernemer of de onderneming.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met de ondernemer een overeenkomst van verzorging/verfraaiing aangaat of wil aangaan.

Gastdier: het huisdier van de consument, waarvoor een overeenkomst van verzorging/verfraaiing wordt/is gesloten.

Overeenkomst: de overeenkomst van verzorging/verfraaiing tussen de ondernemer en de consument, waarbij de ondernemer zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de consument te betalen prijs.

Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst van verzorging en verfraaiing waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waarbij de ondernemer het systeem daartoe heeft georganiseerd.

Verzorging/verfraaiing: de door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het uiterlijk van het gastdier. De ondernemer behoudt zich het recht om verzorging te bieden op basis van eigen inzichten en tot het weigeren van bepaalde handelingen indien niet in lijn met katvriendelijke werkwijzen.

Reservering: de afspraak tussen de ondernemer en de consument van het tijdstip waarop de ondernemer het verzorgen/verfraaien van het gastdier op zich neemt tegen het op het moment van in ontvangst nemen van het dier geldende tarief.

Machtiging: een door de consument aan de ondernemer schriftelijk verstrekte volmacht, die de ondernemer verplicht om voor rekening van de consument deskundige (veterinaire) hulp in te roepen wanneer er duidelijke symptomen zijn dat het welzijn van het gastdier in gevaar is.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument met betrekking tot verzorging/verfraaiing ongeacht op welke locatie. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden, in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van Trimsalon À la Lon, onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod
 1. De ondernemer brengt een aanbod mondeling, dan wel schriftelijk/elektronisch uit volgens geldende tarieven op www.trimsalon-alalon.nl
 2. Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen: het tijdstip waarvoor de gevraagde reservering geldt; de prijs en de wijze van betaling zoals vermeldt op website www.trimsalon-alalon.nl ; de gevallen waarin de behandeling/verfraaiing van het gastdier kan worden geweigerd; de zorg van de consument om de naam van een contactpersoon voor spoedoverleg in bijzondere omstandigheden; de vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
 3. Een schriftelijk/elektronisch aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen. Een mondeling aanbod wordt schriftelijk bevestigd en is daardoor een schriftelijk aanbod geworden.
 4. Op het mondelinge/schriftelijke/elektronische aanbod zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, deze worden gecommuniceerd via de website: www.trimsalon-alalon.nl
Artikel 4 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling, telefonisch of schriftelijk (digitaal) tot stand zijn gekomen.
 2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan.
Artikel 5 – De werkwijze
 1. De ondernemer werkt vachtsparend. Alleen slechte vacht (los haar, klitten en vilt) worden verwijderd.
 2. De ondernemer werkt katvriendelijk. Er worden geen onnodige handelingen verricht. Er wordt geprobeerd de (vacht)verzorging zo stress-arm mogelijk voor de kat te laten verlopen. De kat wordt zo snel mogelijk weer teruggebracht naar zijn/haar vertrouwde omgeving.
 3. Ter bescherming van de trimmer worden nagels veelal geknipt.
 4. Katvriendelijk prefereert boven vachtsparend. Als het voor de kat bijv. beter is om vachtproblemen te verhelpen door te scheren, zal dit prefereren boven uitkammen.
 5. De ondernemer bepaalt (eventueel in overleg met de klant) wat de beste oplossing is voor een vachtprobleem.
Artikel 6 – De prijs en de prijswijzigingen
 1. De prijs wordt opgesteld conform de tarieven op www.trimsalon-alalon.nl deze dient de consument te betalen. De prijs bevat de kosten van verzorging/verfraaiing.
 2. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn van invloed op de overeenkomst. De ondernemer behoudt zich het recht een prijs te wijzigen. De tarieven zoals gecommuniceerd op de website www.trimsalon-alalon.nl zijn ten alle tijden van toepassing op de overeenkomst.
 3. De ondernemer behoudt zich het recht om de nodig van toepassing zijnde toeslagen in rekening te brengen, dit zal zij op basis van vakbekwaamheid bepalen.
 4. Daarnaast kunnen er prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien van toepassing zijn, zoals verhoging van de BTW.
Artikel 7 – De aanbetaling

Nadat de overeenkomst van verzorging/verfraaiing tot stand is gekomen, kan de ondernemer een aanbetaling vragen van € 50,- bij ervaring met eerdere wanbetaling of bij reiskosten boven de 30 km (enkele reis).

Artikel 8 – De betaling
 1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het nog openstaande bedrag, onder aftrek van een eventueel gedane aanbetaling, plaats via aan digitaal betaalverzoek direct bij beëindiging van de overeenkomst tot verzorging/verfraaiing. Of, indien niet mogelijk, omvat dit ook een directe bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening. Slechts in uiterst noodgeval vindt er een contante betaling plaats.
 2. De consument kan op verzoek een bewijs van betaling van de ondernemer ontvangen.
Artikel 9 – Niet-tijdige betaling
 1. Wanneer de consument niet betaalt conform het gestelde in artikel 7 van deze overeenkomst, zal bij wijze van uitzondering een factuur worden gestuurd en deze zal binnen 1 week na factuurdatum dienen te worden voldaan.
 2. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn op de factuur, nog steeds niet is betaald, volgt een herinnering met extra administratiekosten à € 25,-.
 3. Indien de betaaltermijn van lid 8.1 alsnog wordt geschonden kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 4. Wanneer de klant niet betaalt conform het gestelde in artikel 7 van deze overeenkomst worden extra administratiekosten à € 25,- in rekening gebracht. 8.2 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering met administratiekosten nog steeds niet is betaald, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de klant. Trimsalon À la Lon is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
Artikel 10 – De annuleringsregeling

Bij annulering door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:

 • Annulering tot 24 uur vóór het ingaan van de overeenkomst: geen betalingsverplichting
 • Annulering minder dan 24 uur vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van de prijs
 • Bij niet opdagen (no show) betaalt u eveneens 100%
 • Indien de kat volledig ontrimbaar is, betaald u 80%- en kijken we naar een passend alternatief.
 1. Annuleringen dienen altijd door te worden gegeven via één van de contact wijzen gecommuniceerd op de website. Indien een annulering binnen 24 uur is dient er altijd via de telefoon of what’s app te worden gecommuniceerd (geen mail). U zal te allen tijde een schriftelijke bevestiging hier van ontvangen (email of What’s app). Heeft u geen annuleringsbevestiging ontvangen neem dan nogmaals telefonisch contact op anders zal de afspraak als doorgaand worden beschouwd en zullen de voorwaarden van toepassing zijn zoals hierboven beschreven.
 2. Annulering door de ondernemer kan plaatsvinden bij ziekte extreme weersomstandigheden (onweer, extreme koude of warmte, storm, gladheid) of overmacht. De ondernemer zal dan zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak inplannen.
Artikel 11 – Rechten en plichten van de ondernemer
 1. De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten overeenkomst van verzorging en verfraaiing, deze dienst te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.
 2. De ondernemer behoudt zich het recht om de verzorging/verfraaiing op te schorten tot nader orde indien zij hier reden toe ziet (bijv. oplopende stress bij de kat, agressief gedrag etc.). De extra behandeling zal ten laste worden gelegd aan de consument.
 3. De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de uitvoering van de verzorging en verfraaiing van het gastdier. De ondernemer behoudt zicht het recht verzoeken te weigeren indien deze niet aansluiten bij een kat- en vachtvriendelijke niet invasieve methode (zie ook ‘werkwijze’ op de website). Voor zover wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze op verantwoordelijkheid van de klant uitgevoerd o.b.v. mondeling goed overleg.
 4. De ondernemer verplicht zich om het te behandelen/verfraaien gastdier op het daartoe afgesproken tijdstip behalve als er sprake is van overmacht. Hieronder worden verstaan zodanige feiten, welke liggen buiten de macht van de ondernemer, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.
Artikel 12 – Verantwoordelijkheden en plichten van de consument
 1. De consument moet, uiterlijk 1 dag voorafgaand aan het aanvangen van de behandeling bij de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken (uiterlijk mondeling voorafgaande aan de behandeling), die van belang is voor een goede en verantwoorde verzorging/verfraaiing van het gastdier. Hieronder valt ook afwijkend gedrag (agressie) van het gastdier, gebruik van medicatie, medische problemen, wijzigingen in huishouden etc.
 2. De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
 1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen. Dit geldt niet bij vervilting van de vacht, gezien dit een nalatigheid is van de consument om op tijd te (laten) behandelen. Hierbij is een hoger risico op in scheren, indien inscheren plaatsvindt zullen medische kosten vallen onder de aansprakelijkheid van de consument.
 2. In andere gevallen dan lid 12.1. is de aansprakelijkheid maximaal beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door de ondernemer geleverde dienst. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van de trimsalon of aan personen in zijn dienst, komt de consument in aanmerking mits consument binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan de de ondernemer kenbaar maakt en bewezen is dat de schade door toe doen van de ondernemer is.
 3. De ondernemer zal de consument of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 4. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt, zowel materieel (kapotte gevallen tondeuse) als evt. lichamelijke schade met medisch ingrijpen tot gevolg. Dit is inclusief gemiste inkomsten vanwege herstel na lichamelijke verwonding van de trimmer waardoor beroep(en) niet kunnen worden uitgeoefend.
 5. Is er sprake van onherstelbare schade of het overlijden van het gastdier, is de ondernemer ten hoogste aansprakelijk voor de door de consument aan te tonen aanschafwaarde van het gastdier.
 6. De ondernemer zal de consument of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en advies geven over wat hier mee te doen.
 7. De ondernemer is tegenover de consument niet aansprakelijk voor door (andere) gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de consument overhandigd vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.
 8. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk wanneer zij/hij of het gastdier in/bij de salon iets beschadigd. Dit zal middels de geldende regels conform aansprakelijkheidsdekking van de verzekering van de consument moeten worden opgelost. Indien de consument niet verzekerd is zal een geldsom die in verhouding staat tot de nieuwwaarde of reparatiekosten (indien mogelijk) worden voldaan.
 9. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk wanneer zij/hij een object in huis per ongeluk beschadigd (bij ambulant). Dit zal middels de geldende regels conform aansprakelijkheidsdekking van de verzekering van de ondernemer worden opgelost.
Artikel 14 Overmacht

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de consument gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van consument of ondernemer, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

Artikel 15 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uiterlijk binnen 48 uur na het verstrijken van de overeenkomst van verzorging en verfraaiing worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de consument zijn rechten verliest. Binnen drie werkdagen zal een schriftelijke of elektronische reactie worden gegeven door de ondernemer. Hierin zal uitleg worden gegeven en, indien van toepassing, een compensatievoorstel.

Artikel 16 – Garantie

De garantie op de geleverde dienst beperkt zich tot het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht. De ondernemer behoudt zich het recht te bepalen in welke mate de dienst ondeugdelijk is verricht.

Artikel 17 – Geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de klant aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van de ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 18 – Afwijking van de Algemene Voorwaarden

Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.